2 தீமோத்தேயு 4:19

2 தீமோத்தேயு 4:19
எரஸ்து கொரிந்துபட்டணத்தில் இருந்துவிட்டான்; துரோப்பீமுவை மிலேத்துவில் வியாதிப்பட்டவனாக விட்டுவந்தேன்.


2 தீமோத்தேயு 4:19 ஆங்கிலத்தில்

erasthu Korinthupattanaththil Irunthuvittan; Thuroppeemuvai Milaeththuvil Viyaathippattavanaaka Vittuvanthaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தீமோத்தேயு 4