English

2 தீமோத்தேயு 4:20

2 தீமோத்தேயு 4:20
மாரிகாலத்துக்குமுன் நீ வந்து சேரும்படி ஜாக்கிரதைப்படு.


2 தீமோத்தேயு 4:20 ஆங்கிலத்தில்

maarikaalaththukkumun Nee Vanthu Serumpati Jaakkirathaippadu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 தீமோத்தேயு 4