தீத்து 2:12

தீத்து 2:12
நாம் அவபக்தியையும் லெளகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து, தெளிந்தபுத்தியும் நீதியும் தேவபக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம்பண்ணி,


தீத்து 2:12 ஆங்கிலத்தில்

naam Avapakthiyaiyum Lelakika Ichchaைkalaiyum Veruththu, Thelinthapuththiyum Neethiyum Thaevapakthiyum Ullavarkalaay Ivvulakaththilae Jeevanampannnni,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : தீத்து 2