அனாதைகளின் தெய்வமே

Anaadhaigalin Dheivamay

D min – T84 – 4/4
அனாதைகளின் தெய்வமே
ஆதரவற்றோரின் தெய்வமே
சகாயர் இல்லாதவர்க்கு சகாயரே
தகப்பன் இல்லாதவர்க்கு நீரே தகப்பனே

எளியவரை உயர்த்தினீர் சிறியவனை எழுப்பினீர்
பிரபுக்கள் நடுவில் அமர்த்தினீர் தகப்பனே
பிள்ளைகள் இல்லா மலடியை
பிள்ளைத்தாய்ச்சியாய் மாற்றினீர் – அவள்
நிந்தைகள் எல்லாம் நிவிர்த்தி செய்யும் தகப்பனே

சத்துவம் இல்லாத மனிதருக்கு சத்துவத்தை அளிக்கிறீர்
பெலத்தினாலே நிரப்பினீர் தகப்பனே
திக்கற்று நிற்கும் விதவையின் விண்ணப்பங்களை கேட்கிறீர் – அவள்

எல்லைகள் எங்கும் தொல்லைகள் நீக்கும் தகப்பனே
ஏழையினை நினைக்கிறீர் அழுதிடும்போது
அணைக்கிறீர்
இடுக்கண் அனைத்தும் அகற்றினீர் தகப்பனே
உடைந்து சிதறிய மனதினை உள்ளங்கையிலே ஏந்தினீர் – அதன்
காயங்கள் ஆற்றும் அன்றாடம் தேற்றும் தகப்பனே

Anaadhaigalin dheivamay
Aadharavatrorin dheivamay
Sagaayar illadhavarku sagaayaray
Thagappan illaadhavarku neeray thagappanay

1. Eliyavarai uyarthineer siriyavanai ezhuppineer
Prabukkal naduvil amarthineer thagappanay
Pillaigal illaa maladiyai pillaithaaichiyaai
maatrineer
Nindhaigal ellaam nivirthi seyyum
thagappanay

2. Sathuvam illaadha manidharukku sathuvathai alikkireer
Belathinaalay nirappineer thagappanay
Dhikkatru nirkum vidhavaiyin vinnappangalai kaetkireer
Ellaigal engum thollaigal neekkum thagappanay

3. Yezhaiyinai ninaikireer azhudhidumbodhu anaikireer
Idukkan anaithum agatrineer thagappanay
Udaindhu sidhariya manadhinai ullangaiyilay yaendhineer
Kaayangal aatrum andraadam thaetrum thagappanay

Anaadhaigalin Dheivamay – அனாதைகளின் தெய்வமே Lyrics in English

Anaadhaigalin Dheivamay

D min - T84 - 4/4
anaathaikalin theyvamae
aatharavattaோrin theyvamae
sakaayar illaathavarkku sakaayarae
thakappan illaathavarkku neerae thakappanae

eliyavarai uyarththineer siriyavanai eluppineer
pirapukkal naduvil amarththineer thakappanae
pillaikal illaa malatiyai
pillaiththaaychchiyaay maattineer - aval
ninthaikal ellaam nivirththi seyyum thakappanae

saththuvam illaatha manitharukku saththuvaththai alikkireer
pelaththinaalae nirappineer thakappanae
thikkattu nirkum vithavaiyin vinnnappangalai kaetkireer - aval

ellaikal engum thollaikal neekkum thakappanae
aelaiyinai ninaikkireer aluthidumpothu
annaikkireer
idukkann anaiththum akattineer thakappanae
utainthu sithariya manathinai ullangaiyilae aenthineer - athan
kaayangal aattum antadam thaettum thakappanae

Anaadhaigalin dheivamay
Aadharavatrorin dheivamay
Sagaayar illadhavarku sagaayaray
Thagappan illaadhavarku neeray thagappanay

1. Eliyavarai uyarthineer siriyavanai ezhuppineer
Prabukkal naduvil amarthineer thagappanay
Pillaigal illaa maladiyai pillaithaaichiyaai
maatrineer
Nindhaigal ellaam nivirthi seyyum
thagappanay

2. Sathuvam illaadha manidharukku sathuvathai alikkireer
Belathinaalay nirappineer thagappanay
Dhikkatru nirkum vidhavaiyin vinnappangalai kaetkireer
Ellaigal engum thollaigal neekkum thagappanay

3. Yezhaiyinai ninaikireer azhudhidumbodhu anaikireer
Idukkan anaithum agatrineer thagappanay
Udaindhu sidhariya manadhinai ullangaiyilay yaendhineer
Kaayangal aatrum andraadam thaetrum thagappanay

PowerPoint Presentation Slides for the song Anaadhaigalin Dheivamay – அனாதைகளின் தெய்வமே

by clicking the fullscreen button in the Top left