வந்தருளும் தூய ஆவியே

வந்தருளும் தூய ஆவியே
தந்தருளும் தேவ மகிமையே

ஆவியே தூய ஆவியே
ஆவியே தூய ஆவியே

அபிஷேகியும் தூய ஆவியே
அனல் மூட்டும் தூய ஆவியே

ஆட்கொள்ளும் தூய ஆவியே
அரவணைக்கும் தூய ஆவியே

ஊற்றிடுமே தூய ஆவியே
உணர்த்திடுமே தூய ஆவியே

வழிகாட்டும் தூய ஆவியே
வழிநடத்தும் தூய ஆவியே

Vantharulum thooya aaviye Lyrics in English

vantharulum thooya aaviyae
thantharulum thaeva makimaiyae

aaviyae thooya aaviyae
aaviyae thooya aaviyae

apishaekiyum thooya aaviyae
anal moottum thooya aaviyae

aatkollum thooya aaviyae
aravannaikkum thooya aaviyae

oottidumae thooya aaviyae
unarththidumae thooya aaviyae

valikaattum thooya aaviyae
valinadaththum thooya aaviyae

PowerPoint Presentation Slides for the song Vantharulum thooya aaviye

by clicking the fullscreen button in the Top left