உம் செட்டைகளின் கீழ்

சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்தார்

எந்தன் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே

வழி திறப்பாரே

எந்தன் மேய்ப்பரே

யாரும் இல்லை ராஜா

கர்த்தரே நல்லவர்

உள்ளம் உடைந்து சோகத்தில் அமிழ்ந்து

உம்மை போல

எல்லாம் உம் கிருபையே