என்னை உம் கையில்

Ennai Um Kaiyil
என்னை உம் கையில்
படைத்தேன் முழுவதுமாய்
என்னையும் பயன்படுத்தும்

குயவன் நீர் களிமண் நான்
உம் சித்தம் நிறைவேற்றுமே

தவறிய பாத்திரம் நான்
தவறுகள் நீக்கி என்னை
தகுதியாய் நிறுத்திடுமே

குறைவுள்ள பாத்திரம் நான்
குறைவுகள் நீக்கி உந்தன்
கருவியாய் பயன்படுத்தும்

Ennai Um Kaiyil
Padaiththaen Muzhuvadhumaai
Ennaiyum Payanpaduththum

Kuyavan Neer Kaliman Naan
Um Siththam Nirai Vaettrumae

Thavariya Paaththiram Naan
Thavarugal Neekki Ennai
Thagudhiyaai Niruththidumae

Kuraivulla Paaththiram Naan
Kuraivugal Neekki Undhan
Karuviyaai Payan Paduththum

Ennai Um Kaiyil – என்னை உம் கையில் Lyrics in English

Ennai Um Kaiyil
ennai um kaiyil
pataiththaen muluvathumaay
ennaiyum payanpaduththum

kuyavan neer kalimann naan
um siththam niraivaettumae

thavariya paaththiram naan
thavarukal neekki ennai
thakuthiyaay niruththidumae

kuraivulla paaththiram naan
kuraivukal neekki unthan
karuviyaay payanpaduththum

Ennai Um Kaiyil
Padaiththaen Muzhuvadhumaai
Ennaiyum Payanpaduththum

Kuyavan Neer Kaliman Naan
Um Siththam Nirai Vaettrumae

Thavariya Paaththiram Naan
Thavarugal Neekki Ennai
Thagudhiyaai Niruththidumae

Kuraivulla Paaththiram Naan
Kuraivugal Neekki Undhan
Karuviyaai Payan Paduththum

PowerPoint Presentation Slides for the song Ennai Um Kaiyil – என்னை உம் கையில்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்