சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து

சமாதானம் ஓதும் ஏசுகிறிஸ்து
இவர் தாம் இவர் தாம் இவர் தாம்

நம் தாதி பிதாவின் திருப்பாலர் இவர்
அனுகூலர் இவர் மனுவேலர் இவர்

நேய கிருபையின் ஒரு சேயர் இவர்
பரம ராயர் இவர் நம தாயர் இவர்

ஆதிநரர் செய்த தீதறவே
அருளானந்தமாய் அடியார் சொந்தமாய்

ஆரணம் பாடி விண்ணோர் ஆடவே
அறிஞோர் தேடவே இடையோர் கூடவே

மெய்யாகவே மேசையாவுமே
நம்மை நாடினாரே கிருபை கூறினாரே

அருளானந்த மோட்ச வழி காட்டினாரே
நிலை நாட்டினாரே முடி சூட்டினாரே

Samathanam othum yesu Lyrics in English

samaathaanam othum aesukiristhu
ivar thaam ivar thaam ivar thaam

nam thaathi pithaavin thiruppaalar ivar
anukoolar ivar manuvaelar ivar

naeya kirupaiyin oru seyar ivar
parama raayar ivar nama thaayar ivar

aathinarar seytha theetharavae
arulaananthamaay atiyaar sonthamaay

aaranam paati vinnnnor aadavae
arinjor thaedavae itaiyor koodavae

meyyaakavae maesaiyaavumae
nammai naatinaarae kirupai koorinaarae

arulaanantha motcha vali kaattinaarae
nilai naattinaarae muti soottinaarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Samathanam othum yesu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்