சீர் அடைதருணம் இதறி மனமே

சீர் அடைதருணம் இதறி மனமே
சிதைவு படும் முனமே
சீர் அடை தருணம் இதறி மனமே

பார் உடலொடு வலுபோர் இடும் அலகையும்-(ரீ)
ஆரவாரம் எடுத் தழிக்கும் உனை க்ஷணத்தில்

நொடியதில் அழிவடை புடவியில் நணுகுதல் நலமோ – பேதாய்
நோய் துயர் உறும் இது மேலுல கிற்கிணை பங்கோ
கடினப்படுத்து வலு மறம் அது நிலை அற(ரீ)
காதலோடு நல் வேத நெறி தொடர்ந்து.

பொருள் அதில் உறு விருப்பதி சிதைவுளதென அறியாய் – ஓகோ
போர் இடு பல பல தீதுகளுக் கது வேரே
மருளைத் தவிர்க்கும் இறை அருளைக் கருதி நனி(ரீ)
மாசிலாத தெய் வீகன் அடி பணிந்து

Seei adaitharunam ithari Lyrics in English

seer ataitharunam ithari manamae
sithaivu padum munamae
seer atai tharunam ithari manamae

paar udalodu valupor idum alakaiyum-(ree)
aaravaaram eduth thalikkum unai kshanaththil

notiyathil alivatai pudaviyil nanukuthal nalamo – paethaay
Nnoy thuyar urum ithu maelula kirkinnai pangaோ
katinappaduththu valu maram athu nilai ara(ree)
kaathalodu nal vaetha neri thodarnthu.

porul athil utru viruppathi sithaivulathena ariyaay – oko
por idu pala pala theethukaluk kathu vaerae
marulaith thavirkkum irai arulaik karuthi nani(ree)
maasilaatha they veekan ati panninthu

PowerPoint Presentation Slides for the song Seei adaitharunam ithari

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்