என் இன்ப துன்ப நேரம்

இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு

திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்

வானமும் பூமியும் படைத்த தேவன்

உம்மைப் போல இந்த உலகிலே

தடுமாறும் கால்களைக் கண்டேன்

தொடும் என் கண்களையே

எந்த நிலையில் நீ இருந்தாலும் உன்னை

உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே இயேசையா