என் பரலோக ராஜாவிற்கு முன்பாக Chords

என் பரலோக ராஜாவிற்கு முன்பா
நான் ஒன்றுமில்லை (2)
என்னை படைத்த என் தெய்வத்திற்கு முன்பாக நான் ஒன்றுமில்லை (2)
என்னை உருவாக்கின தெய்வமும் இயேசு தான்
என்னை வாழ வைத்த தெய்வமும் இயேசு தான் என்னை வாழ வைத்த தெய்வமும் இயேசு தான் …என் பரலோக
என்னை தேடி வந்த தெய்வமும் இயேசு தான்
என்னை உயர்த்தி வைத்த தெய்வமும் இயேசு தான்
என்னை உயர்த்தி வைத்த தெய்வமும் இயேசு தான்
…என் பரலோக
என்னை அபிஷேகித்த தெய்வமும் இயேசு தான்
என்னை ஆசீர்வதித்த தெய்வமும் இயேசு தான்
என்னை ஆசீர்வதித்த தெய்வமும் இயேசு தான்
…என் பரலோக


En paraloga rajavukku தமிழ் Lyrics

என் பரலோக ராஜாவிற்கு முன்பாக Keyboard

என் பரலோக ராஜாவிற்கு முன்பா
En Paraloka Raajaavirku Munpaaka
நான் ஒன்றுமில்லை (2)
Naan Ontumillai (2)
என்னை படைத்த என் தெய்வத்திற்கு முன்பாக
Ennai Pataiththa En Theyvaththirku Munpaaka
நான் ஒன்றுமில்லை (2)
Naan Ontumillai (2)

என்னை உருவாக்கின தெய்வமும் இயேசு தான்
Ennai Uruvaakkina Theyvamum Yesu Thaan
என்னை வாழ வைத்த தெய்வமும் இயேசு தான்
Ennai Vaala Vaiththa Theyvamum Yesu Thaan
என்னை வாழ வைத்த தெய்வமும் இயேசு தான்
Ennai Vaala Vaiththa Theyvamum Yesu Thaan
...என் பரலோக
...en Paraloka

என்னை தேடி வந்த தெய்வமும் இயேசு தான்
Ennai Thaeti Vantha Theyvamum Yesu Thaan
என்னை உயர்த்தி வைத்த தெய்வமும் இயேசு தான்
Ennai Uyarththi Vaiththa Theyvamum Yesu Thaan
என்னை உயர்த்தி வைத்த தெய்வமும் இயேசு தான்
Ennai Uyarththi Vaiththa Theyvamum Yesu Thaan
...என் பரலோக
...en Paraloka

என்னை அபிஷேகித்த தெய்வமும் இயேசு தான்
Ennai Apishaekiththa Theyvamum Yesu Thaan
என்னை ஆசீர்வதித்த தெய்வமும் இயேசு தான்
Ennai Aaseervathiththa Theyvamum Yesu Thaan
என்னை ஆசீர்வதித்த தெய்வமும் இயேசு தான்
Ennai Aaseervathiththa Theyvamum Yesu Thaan
...என் பரலோக
...en Paraloka


என் பரலோக ராஜாவிற்கு முன்பாக Guitar


en Paraloka Raajaavirku Munpaaka
naan Ontumillai (2)
ennai Pataiththa En Theyvaththirku Munpaaka
naan Ontumillai (2)

ennai Uruvaakkina Theyvamum Yesu Thaan
ennai Vaala Vaiththa Theyvamum Yesu Thaan
ennai Vaala Vaiththa Theyvamum Yesu Thaan
...en Paraloka

ennai Thaeti vantha Theyvamum Yesu Thaan
ennai Uyarththi Vaiththa Theyvamum Yesu Thaan
ennai Uyarththi Vaiththa Theyvamum Yesu Thaan
...en Paraloka

ennai Apishaekiththa Theyvamum Yesu Thaan
ennai Aaseervathiththa Theyvamum Yesu Thaan
ennai Aaseervathiththa Theyvamum Yesu thaan
...en Paralokaஎன் பரலோக ராஜாவிற்கு முன்பாக for Keyboard, Guitar and Piano