கர்த்தாவே நீர் சொல்லும் Chords

கர்த்தாவே நீர் சொல்லும்
அடியேன் கேட்கிறேன் பெலனற்ற எனக்கு பெலன் தாரும்
ஞானமற்ற எனக்கு ஞானம் தாரும் என் பெலனோ கொஞ்சமே உங்க பெலத்தை தாருமே என் ஞானமோ கொஞ்சமே உங்க ஞானத்தை தாருமே உலகத்தில் எழும்பி ஜொலிக்க
உங்க சுவிசேஷம் தாருமே
உங்க ஆசீர்வாதத்தை நீர் எனக்கு தாருமே – (2)
உமக்காய் அனுதினம் செயல்பட
ஏசுவின் பிள்ளையாய் மாறி
உங்க கிருபை தாருமே உங்க கிருபை போதுமே – (2)

கர்த்தாவே நீர் சொல்லும் Keyboard

கர்த்தாவே நீர் சொல்லும்
Karththaavae Neer Sollum
அடியேன் கேட்கிறேன்
Atiyaen Kaetkiraen
பெலனற்ற எனக்கு பெலன் தாரும்
Pelanatta Enakku Pelan Thaarum
ஞானமற்ற எனக்கு ஞானம் தாரும்
Njaanamatta Enakku Njaanam Thaarum
என் பெலனோ கொஞ்சமே உங்க பெலத்தை தாருமே
En Pelano Konjamae Unga Pelaththai Thaarumae
என் ஞானமோ கொஞ்சமே உங்க ஞானத்தை தாருமே
En Njaanamo Konjamae Unga Njaanaththai Thaarumae

உலகத்தில் எழும்பி ஜொலிக்க
Ulakaththil Elumpi Jolikka
உங்க சுவிசேஷம் தாருமே
Unga Suvisesham Thaarumae
உங்க ஆசீர்வாதத்தை நீர் எனக்கு தாருமே – (2)
Unga Aaseervaathaththai Neer Enakku Thaarumae – (2)

உமக்காய் அனுதினம் செயல்பட
Umakkaay Anuthinam Seyalpada
ஏசுவின் பிள்ளையாய் மாறி
Aesuvin Pillaiyaay Maarida
உங்க கிருபை தாருமே உங்க கிருபை போதுமே – (2)
Unga Kirupai Thaarumae Unga Kirupai Pothumae – (2)


கர்த்தாவே நீர் சொல்லும் Guitar


karththaavae Neer sollum
atiyaen kaetkiraen
pelanatta Enakku Pelan Thaarum
njaanamatta Enakku Njaanam Thaarum
en Pelano Konjamae Unga Pelaththai Thaarumae
en Njaanamo Konjamae Unga Njaanaththai Thaarumae

ulakaththil Elumpi Jolikka
unga Suvisesham Thaarumae
unga Aaseervaathaththai Neer Enakku Thaarumae – (2)

umakkaay Anuthinam Seyalpada
aesuvin Pillaiyaay Maarida
unga Kirupai Thaarumae Unga Kirupai Pothumae – (2)கர்த்தாவே நீர் சொல்லும் for Keyboard, Guitar and Piano