லேசான காரியம் உமக்கு Chords

லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம் [ 2 ]
பெலன் உள்ளவன் பெலன் அற்றவன்
பெலன் உள்ளவன் பெலன் இல்லாதவன்
யாராய் இருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது
லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்
மண்ணைப் பிசைந்து மனிதனைப்
படைப்பது லேசான காரியம் [2 ]
மண்ணான மனுவுக்கு மன்னாவை
அழிப்பது லேசான காரியம் [2 ]
உமக்கு அது லேசான காரியம்
பெலன் உள்ளவன் பெலன் அற்றவன்
பெலன் உள்ளவன் பெலன் இல்லாதவன்
யாராய் இருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது
லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்
உயிர் அற்ற சடலத்தை உயிர் பெ
செய்வது லேசான காரியம்
தீராத நோய்களை வார்த்தையால்
தீர்ப்பதும் லேசான காரியம்
உமக்கு அது லேசான காரியம்
பெலன் உள்ளவன் பெலன் அற்றவன்
பெலன் உள்ளவன் பெலன் இல்லாதவன்
யாராய் இருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது
லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்
இடறிய மீனவனை சீசனாய்
மாற்றுவது லேசான காரியம்
இடையனை கோமகனாய் அரியனை
ஏற்றுவதும் லேசான காரியம் [2]
உமக்கு அது லேசான காரியம்
பெலன் உள்ளவன் பெலன் அற்றவன்
பெலன் உள்ளவன் பெலன் இல்லாதவன்
யாராய் இருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது
லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்
இயேசுவுக்கு லேசான காரியம்
என் இயேசுவுக்கு லேசான காரியம்
FavoriteLoadingவிருப்பங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும்

Lesana Kariyam – லேசான காரியம் உமக்கு அது தமிழ் Lyrics

லேசான காரியம் உமக்கு Keyboard

லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம் [ 2 ]
Laesaana Kaariyam Umakku Athu Laesaana Kaariyam [ 2 ]
பெலன் உள்ளவன் பெலன் அற்றவன்
Pelan Ullavan Pelan Attavan
பெலன் உள்ளவன் பெலன் இல்லாதவன்
Pelan Ullavan Pelan Illaathavan
யாராய் இருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது
Yaaraay Irunthaalum Uthavikal Seyvathu
லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்
Laesaana Kaariyam Umakku Athu Laesaana Kaariyam

மண்ணைப் பிசைந்து மனிதனைப்
Mannnnaip Pisainthu Manithanaip
படைப்பது லேசான காரியம் [2 ]
Pataippathu Laesaana Kaariyam [2 ]
மண்ணான மனுவுக்கு மன்னாவை
Mannnnaana Manuvukku Mannaavai
அழிப்பது லேசான காரியம் [2 ]
Alippathu Laesaana Kaariyam [2 ]
உமக்கு அது லேசான காரியம்
Umakku Athu Laesaana Kaariyam
பெலன் உள்ளவன் பெலன் அற்றவன்
Pelan Ullavan Pelan Attavan
பெலன் உள்ளவன் பெலன் இல்லாதவன்
Pelan Ullavan Pelan Illaathavan
யாராய் இருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது
Yaaraay Irunthaalum Uthavikal Seyvathu
லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்
Laesaana Kaariyam Umakku Athu Laesaana Kaariyam

உயிர் அற்ற சடலத்தை உயிர் பெ
Uyir Atta Sadalaththai Uyir Pera
செய்வது லேசான காரியம்
Seyvathu Laesaana Kaariyam
தீராத நோய்களை வார்த்தையால்
Theeraatha Nnoykalai Vaarththaiyaal
தீர்ப்பதும் லேசான காரியம்
Theerppathum Laesaana Kaariyam
உமக்கு அது லேசான காரியம்
Umakku Athu Laesaana Kaariyam
பெலன் உள்ளவன் பெலன் அற்றவன்
Pelan Ullavan Pelan Attavan
பெலன் உள்ளவன் பெலன் இல்லாதவன்
Pelan Ullavan Pelan Illaathavan
யாராய் இருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது
Yaaraay Irunthaalum Uthavikal Seyvathu
லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்
Laesaana Kaariyam Umakku Athu Laesaana Kaariyam

இடறிய மீனவனை சீசனாய்
Idariya Meenavanai Seesanaay
மாற்றுவது லேசான காரியம்
Maattuvathu Laesaana Kaariyam
இடையனை கோமகனாய் அரியனை
Itaiyanai Komakanaay Ariyanai
ஏற்றுவதும் லேசான காரியம் [2]
Aettuvathum Laesaana Kaariyam
உமக்கு அது லேசான காரியம்
Umakku Athu Laesaana Kaariyam
பெலன் உள்ளவன் பெலன் அற்றவன்
Pelan Ullavan Pelan Attavan
பெலன் உள்ளவன் பெலன் இல்லாதவன்
Pelan Ullavan Pelan Illaathavan
யாராய் இருந்தாலும் உதவிகள் செய்வது
Yaaraay Irunthaalum Uthavikal Seyvathu
லேசான காரியம் உமக்கு அது லேசான காரியம்
Laesaana Kaariyam Umakku Athu Laesaana Kaariyam
இயேசுவுக்கு லேசான காரியம்
Yesuvukku Laesaana Kaariyam
என் இயேசுவுக்கு லேசான காரியம்
En Yesuvukku Laesaana Kaariyam


லேசான காரியம் உமக்கு Guitar


laesaana Kaariyam Umakku Athu Laesaana Kaariyam [ 2 ]
pelan Ullavan Pelan attavan
pelan Ullavan Pelan Illaathavan
yaaraay Irunthaalum Uthavikal Seyvathu
laesaana Kaariyam Umakku athu Laesaana Kaariyam

mannnnaip Pisainthu Manithanaip
pataippathu Laesaana Kaariyam [2 ]
mannnnaana Manuvukku Mannaavai
alippathu Laesaana Kaariyam [2 ]
umakku Athu Laesaana Kaariyam
pelan Ullavan Pelan attavan
pelan Ullavan Pelan Illaathavan
yaaraay Irunthaalum Uthavikal seyvathu
laesaana Kaariyam Umakku Athu Laesaana Kaariyam

uyir Atta Sadalaththai Uyir Pera
seyvathu Laesaana Kaariyam
theeraatha Nnoykalai Vaarththaiyaal
theerppathum Laesaana Kaariyam
umakku Athu Laesaana Kaariyam
pelan Ullavan Pelan attavan
pelan Ullavan Pelan illaathavan
yaaraay Irunthaalum Uthavikal Seyvathu
laesaana Kaariyam Umakku Athu Laesaana Kaariyam

idariya Meenavanai Seesanaay
maattuvathu Laesaana Kaariyam
itaiyanai Komakanaay Ariyanai
aettuvathum laesaana Kaariyam [2]
umakku Athu Laesaana Kaariyam
pelan Ullavan Pelan Attavan
pelan Ullavan Pelan Illaathavan
yaaraay Irunthaalum Uthavikal Seyvathu
laesaana Kaariyam Umakku Athu Laesaana Kaariyam
Yesuvukku Laesaana Kaariyam
en Yesuvukku Laesaana Kaariyamலேசான காரியம் உமக்கு for Keyboard, Guitar and Piano