ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே

Alugai Seiyum Aaviyanavare
ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே
பலியாய் தந்தேன் பரிசுத்தமானவரே
ஆவியானவரே-என் ஆற்றலானவரே
1. நினைவெல்லாம் உமதாகணும்
பேச்செல்லாம் உமதாகணும்
நாள் முழுதும் வழிநடத்தும்
உம் விருப்பம் செயல்படுத்தும்
2. அதிசயம் செய்பவரே
ஆறுதல் நாயகனே
காயம் கட்டும் கர்த்தாவே
கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பவரே-என்
3. புதிதாக்கும் பரிசுத்தரே
புதுபடைப்பாய் மாற்றுமையா
உடைத்துவிடும் உருமாற்றும்
பண்படுத்தும் பயன்படுத்தும்
4. சங்கீதம் கிர்த்தனையால்
பிறரோடு பேசணுமே
எந்நேரமும் எப்போதுமே
நன்றிப் பலி செலுத்தணுமே

Alugai Seiyum Aaviyanavare – ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே Lyrics in English

Alugai Seiyum Aaviyanavare
aalukai seyyum aaviyaanavarae
paliyaay thanthaen parisuththamaanavarae
aaviyaanavarae-en aattalaanavarae
1. ninaivellaam umathaakanum
paechchellaam umathaakanum
naal muluthum valinadaththum
um viruppam seyalpaduththum
2. athisayam seypavarae
aaruthal naayakanae
kaayam kattum karththaavae
kannnneerellaam thutaippavarae-en
3. puthithaakkum parisuththarae
puthupataippaay maattumaiyaa
utaiththuvidum urumaattum
pannpaduththum payanpaduththum
4. sangaீtham kirththanaiyaal
pirarodu paesanumae
ennaeramum eppothumae
nantip pali seluththanumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Alugai Seiyum Aaviyanavare – ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே

by clicking the fullscreen button in the Top left