தமிழ்

Ezekiel 16:1 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:1
கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, அவர்:


எசேக்கியேல் 16:1 in English

karththarutaiya Vaarththai Enakku Unndaaki, Avar:


Read Full Chapter : Ezekiel 16