தமிழ்

Ezekiel 16:55 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:55
உன் சகோதரிகளாகிய சோதோமும் அவள் குமாரத்திகளும் தங்கள் முந்தின சீருக்குத் திரும்புவார்கள்; நீயும் உன் குமாரத்திகளும் உங்கள் முந்தின சீருக்குத் திரும்புவீர்கள்.


எசேக்கியேல் 16:55 in English

un Sakotharikalaakiya Sothomum Aval Kumaaraththikalum Thangal Munthina Seerukkuth Thirumpuvaarkal; Neeyum Un Kumaaraththikalum Ungal Munthina Seerukkuth Thirumpuveerkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 16