தமிழ்

Ezekiel 16:35 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:35
ஆகையால், வேசியே, கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேள்.


எசேக்கியேல் 16:35 in English

aakaiyaal, Vaesiyae, Karththarutaiya Vaarththaiyaik Kael.


Read Full Chapter : Ezekiel 16