தமிழ்

Ezekiel 16:3 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:3
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எருசலேமுக்குச் சொல்லுகிறார், கானான் தேசமே உன் உற்பத்திக்கும் உன் பிறப்புக்கும் இடம், உன் தகப்பன் எமோரியன், உன் தாய் ஏத்தித்தி.


எசேக்கியேல் 16:3 in English

karththaraakiya Aanndavar Erusalaemukkuch Sollukiraar, Kaanaan Thaesamae Un Urpaththikkum Un Pirappukkum Idam, Un Thakappan Emoriyan, Un Thaay Aeththiththi.


Read Full Chapter : Ezekiel 16