தமிழ்

Ezekiel 16:27 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:27
ஆதலால், இதோ, நான் என் கையை உனக்கு விரோதமாக நீட்டி, உனக்கு நியமித்த போஜனத்தைக் குறுக்கி, உன் முறைகேடான மார்க்கத்தைக் குறித்து வெட்கப்பட்ட உன் பகையாளிகளாகிய பெலிஸ்தருடைய குமாரத்திகளின் இச்சைக்கு உன்னை ஒப்புக்கொடுத்தேன்.


எசேக்கியேல் 16:27 in English

aathalaal, Itho, Naan En Kaiyai Unakku Virothamaaka Neetti, Unakku Niyamiththa Pojanaththaik Kurukki, Un Muraikaedaana Maarkkaththaik Kuriththu Vetkappatta Un Pakaiyaalikalaakiya Pelistharutaiya Kumaaraththikalin Ichchaைkku Unnai Oppukkoduththaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 16