தமிழ்

Ezekiel 16:48 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:48
நீயும் உன் குமாரத்திகளும் செய்தது போல, உன் சகோதரியாகிய சோதோமும் அவளுடைய குமாரத்திகளும் செய்யவில்லை என்று என் ஜீவனைக்கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார்.


எசேக்கியேல் 16:48 in English

neeyum Un Kumaaraththikalum Seythathu Pola, Un Sakothariyaakiya Sothomum Avalutaiya Kumaaraththikalum Seyyavillai Entu En Jeevanaikkonndu Sollukiraen Entu Karththaraakiya Aanndavar Uraikkiraar.


Read Full Chapter : Ezekiel 16