தமிழ்

Ezekiel 16:54 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:54
அதினால் நீ அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்து, உன் இலச்சையைச் சுமந்து; நீ செய்த எல்லாவற்றினாலும் வெட்கமடைவாய்.


எசேக்கியேல் 16:54 in English

athinaal Nee Avarkalukku Aaruthalaaka Irunthu, Un Ilachchaைyaich Sumanthu; Nee Seytha Ellaavattinaalum Vetkamataivaay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16