தமிழ்

Ezekiel 16:33 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:33
எல்லா வேசிகளுக்கும் பணையங்கொடுக்கிறார்கள்; நீயோ உன் நேசர்கள் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்து உன்னிடத்தில் வேசித்தனஞ்செய்ய வரும்படி அவர்களுக்கெல்லாம் நீயே பணையங்கொடுத்து, அவர்களுக்கு வெகுமதிகளைத் தருகிறாய்.


எசேக்கியேல் 16:33 in English

ellaa Vaesikalukkum Pannaiyangaொdukkiraarkal; Neeyo Un Naesarkal Suttuppurangalilirunthu Unnidaththil Vaesiththananjaெyya Varumpati Avarkalukkellaam Neeyae Pannaiyangaொduththu, Avarkalukku Vekumathikalaith Tharukiraay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16