தமிழ்

Ezekiel 16:23 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:23
ஐயோ! உனக்கு ஐயோ! என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்; நீ செய்த பொல்லாப்புக்களெல்லாம் தவிர,


எசேக்கியேல் 16:23 in English

aiyo! Unakku Aiyo! Entu Karththaraakiya Aanndavar Sollukiraar; Nee Seytha Pollaappukkalellaam Thavira,


Read Full Chapter : Ezekiel 16