தமிழ்

Ezekiel 16:57 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:57
அதற்குமுன் உன் கெர்வத்தின் நாளிலே உன் சகோதரியாகிய சோதோமின் பெயரை உன் வாயினாலே உச்சரிக்கவுமாட்டாய்.


எசேக்கியேல் 16:57 in English

atharkumun Un Kervaththin Naalilae Un Sakothariyaakiya Sothomin Peyarai Un Vaayinaalae Uchcharikkavumaattay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16