1. இரத்தமே சிந்தப்பட்ட இரத்தமே

 2. பாவிக்குப் புகலிடம் என் இயேசு இரட்சகர்

 3. போதுமானவரே புதுமையானவரே

 4. பாரீர் கெத்செமெனே பூங்காவில் என் நேசரையே

 5. கல்வாரி மா மலைமேல் கை கால்கள் ஆணிகளால்

 6. குருசினில் தொங்கியே குருதியும் வடிய

 7. ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா

 8. கொல்கொதா மேட்டினிலே

 9. கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது

 10. உம் இரத்தமே உம் இரத்தமே சுத்தம் செய்யுமே

 11. ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும்

 12. கொல்கொதா மலை மீதிலே

 13. கல்வாரியே கல்வாரியே

 14. முள்முடி சூடிய ஆண்டவர்

 15. குருசின்மேல் குருசின்மேல்

 16. மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே

 17. புண்ணியர் இவர் யாரோ வீழ்ந்து ஜெபிக்கும்

 18. கர்த்தர் துயர் தொனியாய்

 19. என் இயேசுவே என் நேசரே

 20. கல்வாரி இரத்தம் எனக்காக சிந்தி

 21. ஏன் இந்தப் பாடுகள் உமக்கு

 22. கண்டேன் கல்வாரியின் காட்சி

 23. முள்முடி பாரமோ தேவனே

 24. பாடுவோம் மகிழ்வோம்

 25. கொல்கொதாவே கொலை மரமே

 26. சிலுவை நாதர் இயேசுவின்

 27. உயிருள்ள இயேசுவின் கரங்களிலே

 28. என்னாலே ஜீவன் விடுத்தீரோ ஸ்வாமீ

 29. மனதுருகும் தெய்வமே இயேசய்யா

 30. ஏன் இந்தப் பாடுதான் சுவாமி

 31. ஐயா நீரன்று அன்னா காய்பாவின் வீட்டில்

 32. நான் நுழைந்து விட்டேன்

 33. கல்வாரி மலையோரம் வாரும்

 34. ஏங்குதே என்னகந்தான் துயர்

 35. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையோ

 36. உருகாதோ நெஞ்சம் அவர்தானே தஞ்சம்

 37. கல்வாரியே கல்வாரியே

 38. எங்கு போகிறீர் இயேசு தெய்வமே

 39. இயேசு உமதைந்து காயம்

 40. இரத்தம் காயம் குத்தும்

 41. நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு நீ நடந்துவந்திடாயோ

 42. என் மனது துடிக்குது

 43. நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தேன்

 44. கல்வாரி அன்பை எண்ணிடும் வேளை

 45. கல்வாரி மா மாலையோரம்

 46. உருகாயோ நெஞ்சமே நீ

 47. நானே வழி நானே சத்தியம்

 48. அழகானவர் அருமையானவர்

 49. கல்வாரியின் கருணையிதே

 50. பலிபீடத்தில் என்னை பரனே