கிருபை உள்ளவரே கிருபை நிறைந்தவரே

இது தேவனுடைய பிரமாணம்

தேவா என் உயிர் நாளெல்லாம்

இயேசு ஒருவர் இயேசு ஒருவரே

கிருபை உள்ளவரே கிருபை நிறைந்தவரே

நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே

வல்லவரே நல்லவரே

தேவனுடைய அழைப்பின்

உமக்காய் ஓடுகிறோம்

இயேசுவை போல் ஒரு தெய்வத்தை நான் என்றும்

Sathiyamullavarai – சத்தியமுள்ளவரை நான்

இது தேவனுடைய பிரமாணம்

உன்னதரை உன்னதரை

எதுவும் என்னை சேதப்படுத்தாது

En Aandavar En Ratchaga – என் ஆண்டவா என் ரட்சகா