எல்லாம் முடித்தீரே சிலுவையில்

உமக்காகவே நான் வாழுகிறேன்

உம் பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும்

உயிரிலும் மேலாக

உம்மை போல மனமிரங்கும்

ஷம்மா நீங்கதானே கூடவே இருப்பவர்

நிரப்பிடுமே என்னை நிரப்பிடுமே

பரிசுத்த தேவமே

என் நல்லவரின் அன்பை பார்த்தேன்

நான் எங்கே போனாலும்