புது பெலனை தாரும் தெய்வமே

மேகம் போன்ற சாட்சிகளே எம்மை முன் சென்ற சுத்தர்களே

Neer Seitha Athisayam – நீர் செய்த அதிசயம் ஆயிரமுண்டு – Netrum Indrum Endrum Maara

Kandene Um Thuya – கண்டேனே உம் தூய

மாயையான இந்த உலகினிலே

Ezhundhidu Ezhundhidu – எழுந்திடு எழுந்திடு

நாதா நாதா நாதா

பரத்திலுள்ள எங்கள் பிதாவே