சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்
பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே

ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை

கேருபீன்கள் சேராபீன்கள்
போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே

ஏழு குத்து விளக்கின் மத்தியிலே
உலாவிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே

ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே
அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆனவரே

அக்கினி ஜுவாலை போன்ற கண்களையும்
வெண்கல பாதங்களை உடையவரே

பரிசுத்தமும் சத்தியமும் – தவிதின்
திறவுகோலை உடையவரே

Singasanathil veetrirukkum Lyrics in English

singaasanaththil veettirukkum
parisuththarae parisuththarae

aaraathanai umakku aaraathanai

kaerupeenkal seraapeenkal
pottidum engal parisuththarae

aelu kuththu vilakkin maththiyilae
ulaavidum engal parisuththarae

aathiyum anthamum aanavarae
alpaavum omaekaavum aanavarae

akkini juvaalai ponta kannkalaiyum
vennkala paathangalai utaiyavarae

parisuththamum saththiyamum – thavithin
thiravukolai utaiyavarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Singasanathil veetrirukkum

by clicking the fullscreen button in the Top left