மீகா

1234567 1. சமாரியாவும் இஸ்ரவேலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் - மீகா 1:1

 2. சமாரியா, பாவத்தின் காரணம் - மீகா 1:6

 3. மீகாவின் பெருந்துக்கம் - மீகா 1:8

 4. ஜனங்களின் தீயத்திட்டங்கள் - மீகா 2:1

 5. அந்த ஜனங்களைத் தண்டிக்கக் கர்த்தருடைய திட்டங்கள் - மீகா 2:3

 6. பிரசங்கம் செய்ய வேண்டாம் என மீகா கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறான் - மீகா 2:6

 7. கர்த்தர் தனது ஜனங்களை ஒன்று சேர்ப்பார் - மீகா 2:12

 8. இஸ்ரவேலின் தலைவர்கள் தீயச் செய்லகளை செய்தக் குற்றவாளிகள் - மீகா 3:1

 9. பொய்த் தீர்க்கதரிசிகள் - மீகா 3:5

 10. மீகா ஆண்டவரின் ஒரு நேர்மையான தீர்க்கதரிசி - மீகா 3:8

 11. இஸ்ரவேலின் தலைவர்கள் பழி சொல்லல் - மீகா 3:9

 12. சட்டம் எருசலேமிலிருந்து வரும் - மீகா 4:1

 13. இராஜ்யம் திரும்பிக் தரப்படும் - மீகா 4:6

 14. இஸ்ரவேலர்கள் எதற்காக பாபிலோனுக்கு போகவேண்டும் - மீகா 4:9

 15. கர்த்தர் மற்ற நாடுகளை அழிப்பார் - மீகா 4:11

 16. இஸ்ரவேல் அதன் எதிரிகளைத் தோற்கடித்து வெல்லுவார்கள் - மீகா 4:13

 17. பெத்லேகேமில் மேசியா பிறப்பார் - மீகா 5:2

 18. ஜனங்கள் தேவனைச் சார்ந்திருப்பார்கள் - மீகா 5:10

 19. கர்த்தருடைய முறையீடு - மீகா 6:1

 20. நம்மிடமிருந்து தேவன் என்ன விரும்புகிறார் - மீகா 6:6

 21. இஸ்ரவேலர்கள் என்ன செய்துகொண்டிருந்தார்கள் - மீகா 6:9

 22. மீகா ஜனங்கள் செய்த பாவங்களால் கலக்கமடைந்தான் - மீகா 7:1

 23. கர்த்தரே இரட்சகர் - மீகா 7:7

 24. கர்த்தர் மன்னிக்கிறார் - மீகா 7:9

 25. திரும்புகிற யூதர்கள் - மீகா 7:11

 26. இஸ்ரவேல் பகைவர்களை வெல்லும் - மீகா 7:15

 27. கர்த்தருக்குத் துதி - மீகா 7:18 28. மீகா 1

  1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:16

  மீகா 2

  2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:13

  மீகா 3

  3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:12

  மீகா 4

  4:14:24:34:44:54:64:74:84:94:104:114:124:13

  மீகா 5

  5:15:25:35:45:55:65:75:85:95:105:115:125:135:145:15

  மீகா 6

  6:16:26:36:46:56:66:76:86:96:106:116:126:136:146:156:16

  மீகா 7

  7:17:27:37:47:57:67:77:87:97:107:117:127:137:147:157:167:177:187:197:20