1. ஆத்துமாவே கர்த்தரையே நோக்கி அமர்ந்திரு

  2. விழுந்து போகாமல் தடுக்கி விழாமல்

  3. காருண்யம் என்னும் கேடயத்தால் காத்துக்கொள்கின்றீர்

  4. பலிபீடமே பலிபீடமே

  5. கலங்கும் நேரமெல்லாம் கண்ணீர் துடைப்பவரே

  6. பிள்ளை நான் தேவ பிள்ளை நான்

  7. உமக்குத்தான் உமக்குத்தான்

  8. இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு ரத்தமே

  9. என்னை காண்பவரே தினம் காப்பவரே

  10. வலைகள் கிழியத்தக்க படவுகள் அமிலத்தக்க