2 கொரிந்தியர் 8:20

2 கொரிந்தியர் 8:20
ஊழியத்தினாலே சேர்க்கப்பட்ட மிகுதியான தர்மப்பணத்தைக்குறித்து ஒருவனும் எங்களைக் குற்றப்படுத்தாதபடிக்கு நாங்கள் எச்சரிக்கையாயிருந்து,


2 கொரிந்தியர் 8:20 ஆங்கிலத்தில்

ooliyaththinaalae Serkkappatta Mikuthiyaana Tharmappanaththaikkuriththu Oruvanum Engalaik Kuttappaduththaathapatikku Naangal Echcharikkaiyaayirunthu,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 கொரிந்தியர் 8