மத்தேயு 27:16

மத்தேயு 27:16
அப்பொழுது காவல் பண்ணப்பட்டவர்களில் பரபாஸ் என்னப்பட்ட பேர்போன ஒருவன் இருந்தான்.


மத்தேயு 27:16 ஆங்கிலத்தில்

appoluthu Kaaval Pannnappattavarkalil Parapaas Ennappatta Paerpona Oruvan Irunthaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27